§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród jest Wytwórnia Makaronu Pol-Mak S.A.
z siedzibą w Ludwin Kolonia 58 21-075 Ludwin, NIP:7132800971, REGON: 432665311 o
kapitale zakładowym 2.191.230 zł PLN (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”)
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i
członkowie organów Organizatora oraz Fundatora.
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej:
„Regulamin”).
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie za
pośrednictwem witryny WWW.niskiig.pl

5. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i
przeprowadzenia niniejszego konkursu.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.11.2023 r. i trwać będzie do dnia 31.12.2023 r. do
godziny 23:59. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 31.12.2023 r. do godz. 23:59
7. Nagrody przyznawane są po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza na stronie
Wyzwania.
8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców
Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wejdą dwaj
przedstawiciele Organizatora.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Wyzwaniu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Wyzwaniu jest spełnienie łącznie następujących
elementów:
● Bycie pacjentem jednego z dietetyków, biorących udział w wyzwaniu
● Przyjęcie od dietetyka krokomierza oraz próbki produktu na wizycie
● Wypełnienie formularza na stronie internetowej WWW.niskiig.pl wraz załączeniem
zdjęcia krokomierza, na którym jest widoczna przekroczona wartość 38,00 km

● Zaakceptowanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych pod postem konkursowym. Biorąc udział w konkursie
jednocześnie akceptujesz jego regulamin oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
3. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Uczestnikowi
nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Fundatora z
powyższego tytułu.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu,
niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za
pomocą automatu.
5. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu zostają zdyskwalifikowane i nie będą brały
udziału w Konkursie.
6. Zgłoszenia są weryfikowane przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa weryfikuje
w szczególności czy Zgłoszenie:
● zawiera elementy sprzeczne z prawem,
● narusza dobre obyczaje,
● narusza prawa osób trzecich,
● jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
● przedstawia elementy wulgarne, obsceniczne i/lub pornograficzne,
● zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora i/lub Fundatora
Konkursu,
● zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób
niepełnoletnich.
7. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie,
Komisja Konkursowa nie zaakceptuje Zgłoszenia. Zgłoszenie takie podlega dyskwalifikacji.
Uczestnikowi nie przysługujążadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Fundatora
z powyższego tytułu.
8. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona indywidualnej oceny
nadesłanych Zgłoszeń. Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności prawidłowość
wypełnionego formularza oraz prawdziwość przesłanego zdjęcia krokomierza.
9. Organizator może poinformować Laureatów o wygranej poprzez:
→ wysłanie wiadomości e-mail
→wysłanie wiadomości SMS
10. W terminie 14 dni od przesłania prawidłowo wypełnionego formularza oraz wysłania w/w
wiadomości prywatnej do Laureata, zostanie nadana przesyłka z nagrodą za udział w
wyzwaniu.

11. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym
terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Laureat traci prawo do Nagrody.
12. Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować poprzez
wiadomość prywatną z Laureatem w terminie określonym powyżej.
13. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do
Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie przekazania nagród na
rzecz Fundatora.

§3 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w
Konkursie na każdym jego etapie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu,
w szczególności Uczestników, którzy:
● nie działają osobiście, ale działają przez osoby trzecie;
● posługują się całkowicie lub częściowo nieprawdziwymi danymi;
● wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w
imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
● którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), jak również przedstawiające lub
opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzi lub zwierząt;
● co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych
wpływająna wynik Konkursu, w szczególności ingerująw kod aplikacji, skrypty, pracę
procesora, korzystająz tzw. narzędzi snajperskich, itp.
3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować sięz Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy
wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję
prywatnąza pomocą aplikacji direct); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać
od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
4. Każdy przypadek wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wskutek zaistnienia
okoliczności określonych w punkcie 2 skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z
udziału w Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust.
2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator
zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych
przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów
określonych w niniejszym paragrafie.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

1. W „Wyzwaniu 38 km” Nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który ukończy wyzwanie oraz
wypełni formularz na stronie WWW.niskiig.pl wraz z załączonym zdjęciem krokomierza
będącym podstawą do otrzymania Nagrody.
.2. Jednej osobie może być przyznana tylko raz Nagroda.
3. Organizator wyda Laureatom Nagrody ufundowane przez Fundatora.
4. Laureat nie jest uprawniony do wymiany Nagród na równowartość w gotówce.
5. Prawo do odbioru nagrody jest niezbywalne – Laureat nie może przekazać Nagrody
osobie trzeciej odpłatnie.
6. Nagroda zostanie wysłana do Laureata do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez
Laureata danych Organizatorowi, o których mowa w §2 pkt.11.
§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji
uczestnika Konkursu, wyłonienia lauretów, opłaty należnego podatku i wydania nagrody
Laureatom.
2. Uczestnicy Konkursu zgadzająsię na publiczne ujawnienie swoich danych osobowych w
przypadku zwycięstwa w Konkursie.
3. Wymienione dane mogą być podane na profilu Organizatora wyłącznie w zakresie udziału
w niniejszym Konkursie.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich niepodanie przez Uczestnika
uniemożliwia udział mu w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych
oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo.

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK
1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w
Zgłoszeniu.
2. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia przenosi na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich
przesłanych utworów, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub
w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

● utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolnątechniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, cyfrowąlub zapisu magnetycznego;
● zwielokrotnianie dowolnątechniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrowąlub
zapisu magnetycznego;
● publiczne wystawianie;
● publiczne wyświetlenie;
● publiczne odtworzenie;
● publiczne wykonanie;
● wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
● wprowadzanie do pamięci komputera;
● publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
● najem oryginału lub egzemplarzy;
● użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
● nadawanie drogąemisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy
naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
● reemitowanie;
● wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamy.
3. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na publikację Zgłoszenia lub jego części w na profilach
Organizatora na portalu www.instagram.com, WWW.facebook.com .
4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi prawa do wykonywania oraz zezwalania
na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich
opracowań.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
6. Organizator uprawniony jest do przeniesienia praw autorskich do utworów znajdujących
sięw Zgłoszeniu oraz udzielania licencji na rzecz podmiotów trzecich.
7. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane
oraz że wyraża zgodęna takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek
działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej
należące do Organizatora.
9. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora praw własności
intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w
niniejszym regulaminie.
10. Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne i nieograniczone w czasie
rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w treściach przesłanych w Zgłoszeniu.
Zezwolenie to w szczególności obejmuje rozpowszechnianie w zakresie pól eksploatacji
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w
formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja
Wyzwanie 38 km” lub w formie e-mail na adres mailowy Organizatora: marketing@pol-
mak.co z dopiskiem: Reklamacja Wyzwanie 38 km.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
oraz od daty ogłoszenia Laureatów.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w
ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WWW.niskiig.pl
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez
Uczestników.
4. Organizator jest uprawniony do odwołania danej edycji Konkursu, jeżeli zostanie
przesłanych mniej niż 5 Zgłoszeń.
5. Organizator jest uprawniony do przedłużenia danej edycji Konkursu, jeżeli do końca czasu
trwania Konkursu nadesłanych zostanie mniej niż 5 Zgłoszeń.

Language