Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia konkursu „Wyzwanie 38
km” jest Wytwórnia Makronu Domowego POL-MAK S.A., Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacyjnych związanych z realizacją
konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
3. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) pracownicy spółki, mający swój wkład w realizację konkursu,
b) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
4. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w
konkursie.
8. Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników programu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
10. Organizator konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Organizator konkursu wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia
oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Language